Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Izvještaji ukazju;
da je u ovoj oblasti ostvaren tek ograničeni napredak
BiH treba preduzeti konkretne napore za uspostavljanje usklađenog pravnog okvira
moraju ojačati javne konsultacije sa civilnim sektorom i drugim stejkholderima 
planiranje mjera nije odgovarajuće

Zanemarivanje ovog pitanja ostavlja može ostaviti nesagledive posljedice

Zaštita okoliša i energetska efikasnost

CENTAR ZA RAZVOJ I PODRŠKU - TUZLA
CRP je osnovan 2005. godine s ciljem doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine (B&H) u oblastima zaštite okoliša, ekonomskog razvoja i promocije ljudskih prava, te doprinosa integraciji BiH u strukture Evropske Unije. CRP je doprinieo aktueliziranju i promociji povećanja energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije sa naglaskom na energiju sunca (izrada EE studija i razvojnih programa, energetskih pregleda objekata, akcionih planova održivog upravljanja energijom - SEAP), koja je priznata i prihvaćena od strane javne uprave, poslovnog sektora i civilnog društva, i međunarodnih organizacija CRP je efikasno vodio kompleksni i sveobuhvatni proces učešća javnosti u procesu izrade prvog Plana upravljanja cjelokupnim slivom rijeke Save. CRP je pružio efikasnu tehničku podršku lokalnim vlastima i razvojnim akterima širom BiH u izradi ključnih strateških dokumenata - lokalnih akcionih planova zaštite okoliša (DPSIR metodologija, 12 općina) i integriranog lokalnog razvoja (MIPRO metodologija, 4 općine i grada), što je rezulturalo izradom 16 fokusiranih i konciznih dokumenata usvojenih od strane relevantnih donosilaca odluka; CRP doprinosi zakonskoj regulativi iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, naročito kroz stručne komentare na nacrte zakona koji treba da reguliraju ovu oblast.


Turalibegova 36, 75000 Tuzla;
Tel: (+387 35) 255-217, 248-340,
Fax: (+387 35) 248-341;
www.crp.org.ba; ;

Priče u fokusu

Video

play video zastita okolisa

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Zaštita okoliša i energetska efikasnost" možete naći na linku liderske organizacije:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava