Kontakt centar: Tel: 035 247 740; Fax: 035 278 232 - Email: info@cssp.ba

Bosna i Hercegovina je potpisala brojne međunarodne konvencije, protokole i ugovore zabrane diskriminacije po osnovu spola.
Žene u BiH nisu ravnopravne
slabo zastupljene u političkom i javnom životu, suočavaju sa brojnim problemima i diskrimina- cijom, nasiljem nad ženama

Nasilje u porodici, nastavlja biti široko rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini

Prava žena

ŽENE ŽENAMA

Udruženje Žene Ženama je osnovano 1997. godine s ciljem doprinosa demokratizaciji i unaprjeđenju civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Žene ženama afirmišu ženska prava i rodnu perspektivu (Ženske studije- interdisciplinarni studij o ženskim temama, institucionalizirane kroz Rodne studije), mjenjaju ustaljene slike o ženama (Pachwork-časopis koji razotkriva patrijarhalnu kulturu i tradicionalne predrasude), grade povjerenje i učvršćuju lokalne socijalne mreže partnerstva i međusektorske saradnje (organizacije civilnog drustva i institucije zajedno u promociji, disiminaciji i monitoringu instrumenata koji se bave pitanjima ljudskih prava žena i roda-SCR 1325), a u isto vrijeme osposobljavaju žene da zahtjevaju svoja prava (Savjetovalište za žene, djevojke, djevojčice, muškarce, mladiće i dječake) prikupljaju informacije o potrebama žena kao i o spremnosti svih uključenih da odgovore na te potrebe (istraživanja i studije o rodnom nasilju kao najvećoj bezbjedonosnoj prijetnji i marginalizaciji žena u javnim politikama) i stvaraju “lokalne kapacitete” koji rade na unaprijeđenju normativno-pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše poziciju žena i bržeg prevladavanja jaza između ravnopravnosti de facto i ravnopravnosti de jure( neformalne mreže, komiteti i radna tijela u više od 50 lokalnih zajednica u BiH).

Dolina 1, Sarajevo
Tel/Faks: + 387 33 219 640,
,
www. zenezenama.org

ŽENA TRNOVA
Udruženje Žena Trnova je osnovano 1997. godine s misijom da unaprijedi položaj žena seoskih područja kroz zajediničko djelovanje članica udruženja iz BiH, korištenjem vlastitih resursa i kapaciteta, uz ostvarenje institucionalne podrške za veću afirmaciju vrijednosti sela i uloge žene na selu. Udruženje je zadovoljilo potrebe  za oko 2400 korisnica kroz edukativnu, informativnu i direktnu pomoć, od čega su 80% korisnice iz ruralnih područja. Udruženje je vodilo kontinuirane kampanje o senzibilizaciji javnog mnjenja po pitanju porodičnog nasilja u saradnji sa nevladinim i vladinim institucijama, gdje smo kreirali i publikovali oko 4000 letaka za širu javnost pod nazivom „Stop nasilju“. Udruženje je učestvovalo u izradi nacrta i implementaciji Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u RS do 2015.g. Udruženje je učestvovalo u izradi Agende za gender regionalni razvoj GARD, te bilo inicijator, koordinator i organizator Mreže udruženja za unapređenje položaja žena na selu u RS Progres.

Njegoševa 3,  71124 Istočna Ilidža
Palih boraca 107
Trnovo  71220
Tel/faks: + 387 57 351 045
 

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Priče u fokusu

Video

play video prava zena

Dodatne informacije

Više informacija o sektoru "Prava žena" možete naćina linkovima liderskih organizacija:

O nama

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, provode projekat "Održivost civilnog društva" - CSSP.

Kontakt

"Održivost civilnog društva" - CSSP

Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla
 +387 35 247 740
info@cssp.ba

Newsletter

Ukoliko zelite da Vas redovno obavještavamo o novostima na projektu, molimo Vas da na slijedećem linku odaberete oblasti za koje ste zainteresovani i prijavite se na naš newsletter.

Prijava